ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu KardenPartners olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde, en güncel halini koruyarak, 
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, 
 • Aday olarak hizmetlerimizden yararlanma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, 

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, 
İletişim Verisi E-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ev ve/veya cep telefon numaranız
Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler, kişilik testi sonuçları, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı,
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, iş mülakatları ve değerlendirmeleri
İş Deneyimi Verisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf
Diğer Yetkinlikleri, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, cover letter, yetenek test sonuçları 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Büromuz’a başvurmanız halinde Büromuz ile aranızda kurulacak çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması hukuka uygunluk sebebine dayalı olarak iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

KVKK madde 5/2/(c) kapsamında iş sözleşmesinin kurulması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması özellikle;

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması 
 • Kısa ya da orta vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması

ve son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi KVKK madde 5/2/(ç) kapsamında işleyip, paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi KVKK madde 5/2/(e) kapsamında işleyip, paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.     

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız varsa;

 • Varsa fotoğrafınızla başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla özgeçmişinizde yer verdiğiniz sağlık, sendika/dernek/vakıf üyelikleri, din veya felsefi görüş gibi özel nitelikli kişisel verileriniz Büromuz içerisinde yer alan ilgili farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Adli sicil kaydınız Büromuz bünyesindeki açık pozisyona yaptığınız iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.
 • Kişilik testi sonuçlarından elde ediliyorsa psikolojik verileriniz Büromuz bünyesindeki açık pozisyona yaptığınız iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.
 • Kimlik fotokopinizdede yer aldığı takdirde din bilginiz, ehliyet fotokopinizde yer aldığı takdirde kan grubu bilginiz iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Büromuz ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

KardenPartners’a iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar  doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

KVKK madde 5/2/(f) kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için aktarılması doğrultusunda;

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin meşru menfaatimiz doğrultusunda teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,

KVKK madde 5/2/(ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için aktarılması doğrultusunda;

 • Usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi 

paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

 • Büromuz’un hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek 

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Büromuz’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Büromuz’dan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@kardenpartners.com e -posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No: 3 Elit Residence Kat: 20 D: 48, Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numaranızın ve talep konunuz yer alması zorunludur. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.