Konu: Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarih: 06/11/2020

 


 

12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (“Tebliğ”) , Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile revize edilmiştir. Şöyle ki;

 

2. Tebliğ’in 13’üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

 

(4) Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla seçilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve belirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması; ısıl dönüştürücü ve kimyasal ölçüm metotları olmadan, optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen, uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.

 

(5) Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer alan KGS1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının raporlanması durumunda, söz konusu analizörlerde KGS1 sertifika zorunluluğu aranmaz.”

 

Tebliğ’in 13. maddesinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri’nin (“SEÖS”) seçimi ve Birinci Seviye Kalite Güvence Sistemleri (“KGS1”) ifade edilmektedir. İlgili maddeye göre SEÖS’lerde kullanılan analizörlerin uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur. 13. Maddeye eklenen 4. Fıkra ile jeotermal enerji üretim tesislerine ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, jeotermal enerji üretim tesislerinde gerekli olması halinde kullanılacak analizörlerin KGS1 standardına sahip olmaması durumunda seçilecek analizörün CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre test edilmiş, optik ışık metodu ile direkt H2S ölçümü yapabiliyor olması zorunlu hale getirilmiştir.

 

13. Maddeye eklenen 5. Fıkra ile ülkemizde üretilen SEÖS’lere ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre yerli SEÖS’lerin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 13. maddede belirtilen TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına uygun yapıldığının raporlanması durumunda yerli SEÖS’ler açısından KGS1 sertifikası zorunluluğunun aranmayacağı ifade edilmiştir.

 

2. Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, yayımı tarihinde (06.11.2020) yürürlüğe girmiştir.