Subject: Amendments to Auditing Standards in Turkey by the Code of Ethics (Independence Standards Included) for Independent Auditors

Date: 31/12/2020


Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Etik Kuralların Yapısı Projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (Etik Kurallar) bazı revizyon çalışmaları yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Etik Kurallar yeniden yazılarak anlaşılması kolaylaştırılmış, etik hususlara ilişkin güncel gelişmelere yer verilmiş ve genişletilmiş bir kavramsal çerçeve sunulmuştur.

Yapılan revizyonlar neticesinde, diğer birçok Standartta da değişiklikler (KKS 1, BDS 200, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 570, BDS 600, BDS 610, BDS 620, BDS 700, BDS 705, BDS 706, BDS 720, BDS 800, BDS 805, BDS 810, SBDS 2400, GDS 3000, GDS 3402, GDS 3420, İHS 4400, İHS 4410) yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler;

 • Etik Kurallar’ın başlığında yapılan değişikliğin diğer Standartlara da işlenmesi,
 • Diğer Standartlarda Etik Kurallar’ın ilgili paragraflarına yapılan atıflara, Etik Kurallar’ın kodlamasında yapılan değişikliklerin işlenmesi,
 • Etik Kurallar’da alınacak önlemlere ve tehditlerin ele alınmasına ilişkin yapılan revizyonların diğer Standartlara da işlenmesi,

olarak özetlenebilmektedir.

Söz konusu Standartlardan Resmi Gazete’de Tebliğ olarak yayımlanmış olanların; Tebliğlerinin yürürlükten kaldırılması ve Kurul Kararı olarak yeniden yayımlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda,

 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 14/02/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 31/01/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:29 ‘un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 24/03/2017 tarihli ve 30017 (M.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420)  Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 800 Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 810 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri,
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler,
 • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da (Bağımsızlık Standartları Dâhil) yapılan değişikliklerin Türkiye Denetim Standartlarına yansıtılması amacıyla;
 • Kalite Kontrol Standardı (KKS) 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 600 Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil),
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama,
 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları,
 • Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri,
 • Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları ve
 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nde

yapılan değişiklikler,

Kurul Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2021 hesap döneminde yapılacak denetimlerde uygulanacak söz konusu Türkiye Denetim Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.