E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu KardenPartners olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde, en güncel halini koruyarak,
  • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

ZİYARETÇİ VE 3. KİŞİ VERİLERİNE İLİŞKİN

Tarafımızca ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İletişim Bilgisi e-posta Sizin tarafınızdan verilmektedir.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz KardenPartners internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesinin doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK uyarınca işbu aydınlatma metni kapsamında işlenecek olup, tarafınıza atılacak olan e-postalar açık rızanızın alınması üzerine iletilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  KardenPartners’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) KardenPartners’dan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@kardenpartners.com e -posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No: 3 Elit Residence Kat: 20 D: 48, Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numaranızın ve talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.